AR-GE Projesi Hazırlama Ve Başvuru

AR-GE Projesi Hazırlama Ve Başvuru

KOSGEB Ve TÜBİTAK AR-GE Projesi hazırlama, Müracaat, Destek Alma, AR-GE Değerlendirme Kriterleri, Proje Hazırlama da dikkat edilecek hususlar

AR-GE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

   Kapsamı bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerle girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi veya hizmet üretilmesi konularında projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. Yukarıdaki tanım kapsamında kişi veya işletmeler fikir ve düşüncelerini KOSGEB formatına uygun projelendirerek proje başvurusu yapabilirler. AR-GE projelerinin azami süresi 24 aydır bu süre kurul kararı ile 12 ay daha ( 36 ay ) uzatabilir.

 

KURULUN PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1-    Proje sahibinin veya girişimcinin ve projede çalışacak personelin yeterliliği

2-    Projenin yenilikçi yönü

3-    Projenin Pazar araştırması ve ticarileşebilirliği

4-    Projenin sağlayacağı katma değer

5-    Proje iş zaman planı ve destek kullanım planı

6-    OECD tarafından hazırlanan OSLO ve FRASCATİ kılavuzları

Bu kılavuzlarda belirtilen hususlar üretilecek ürünün yepyeni bir ürün olması , üretilmesi düşünülen ülkede ithalatın önüne geçmesi ( ithalatı ikame etmesi ) , düşünülen ürün, fikir veya sistem mevcut bir ürün ise üzerinde yapılan çalışma ile teknolojik yönünün arttırılması hususları dikkate alınarak kurul değerlendirmesini yapar. Bir işletme aynı anda 1 proje ile başvurabilir. Arka arkaya 2 proje başvurusu reddedilen firmanın aynı dönem içerisinde proje başvurma hakkı yoktur.

Daha detaylı bilgi ve Proje müracaatlarınız için irtibat: 0212 524 00 06/0545 681 30 90

AR-GE İNOVASYON KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

 

1-    BAŞLANGIÇ SERMAYESİ DESTEĞİ ; Girişimciye 1 defaya mahsus olmak üzere verilen bir destektir. Destek limiti 20.000 TL’dir ve % 100 desteklenir.

2-    İŞLİK DESTEĞİ ; Teknoloji geliştirme merkezlerinde yer alacak girişimciler için verilen bir destektir.

3-    KİRA DESTEĞİ ; Girişimcilere yönelik bir destektir. Teknopark içindeyse desteğin aylık miktarı 1.250 TL, toplamda ise 30.000 TL’dir. Teknopark dışında ise desteğin üst limiti aylık azami 1.000 TL, toplamda ise 24.000 TL’dir.

4-    MAKİNE TEÇHİZAT DONANIM HAMMADDE YAZILIM VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ DESTEĞİ ; Prototip ürün gelişimi kapsamında firmaların yapacakları makine teçhizat donanım ham madde yazılım ve hizmet alımı giderleri hibe olarak 150.000 TL , geri ödemeli olarak 300.000 TL’ye kadar desteklenir. Yerli malı belgesine haiz alınacak malzeme teçhizat ham madde ve yazılımlarda destek oranı % 90 ‘ dır.

5-    PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ ; Proje kapsamında tam zamanlı çalışacak mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Üniversitelerin lisans programlarından 1 yıl içinde mezun olabileceklere ve ön lisans mezunlarına aylık 1.500 TL , Lisans mezunlarına 2.000 TL , Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL , üstü meziyetlerde ise 3.500 TL ödenebilir. Destek üst limiti ise toplamda 150.000 TL’dir.

6-    PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ ; İşletmelere proje kapsamında proje danışmanlığı, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu, tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre, konferans, fuar ziyareti, test analiz ve belgelendirme giderleri için toplamda 100.000 TL’lik bir destek sağlanır. Proje danışmanlık desteği 25.000 TL , Eğitim desteği 10.000 TL , Sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği 20.000 TL , Proje tanıtım desteği 5.000 TL , Yurtiçi ve Yurtdışı kongre fuar ve konferans ziyareti desteği 15.000 TL , Test, analiz ve belgelendirme desteği 25.000 TL’dir.

 

TÜBİTAK DESTEKLERİ
 
1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501)
Destek Kapsamı
Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;
 yeni bir ürün üretilmesi,
 mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
konularında yürütülen AR-GE nitelikli projeler desteklenmektedir.
Destek Oranı
Temel destek oranı %40’tır. Toplam destek oranı, temel destek oranı ve ilave desteklerle beraber en fazla %60 olabilir. Bu oranlar, başvuru sahibi kuruluşların büyüklüğü ve sektöründen bağımsız olarak tüm başvuru sahipleri için geçerlidir.
Destek Süresi
Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.
Desteklenen Gider Kalemleri
 Personel giderleri
 Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri (uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslar arası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri)
 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 Malzeme ve sarf giderleri
 Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri.
Kimler Başvurabilir?
Bu programa Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir. Şahıs şirketleri ve adi ortaklıkların başvuruları kabul edilmemektedir.
 
2. ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (1505)
Destek Kapsamı
 
Bu destek programının amacı, üniversite / kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.
Bu destek programı kapsamında, Yürütücü Kuruluş tarafından;
 yeni bir ürün üretilmesi,
 mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine
konularında gerçekleştirilecek projeler desteklenmektedir.
Destek Oranı ve Proje Bütçesi Üst Limiti
Destek oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise %75, büyük ölçekli ise %60’tır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanır. Bütçesi 1.000.000 TL’ye kadar olan projeler desteklenmektedir.
Destek Süresi
Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır.
Kimler Başvurabilir?
Müşteri Kuruluş ile Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapmalıdır. Başvuru öncesi Müşteri Kuruluş ile Yürütücü Kuruluş arasında işbirliği sözleşmesi imzalanır.
Müşteri Kuruluş: Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketi
Yürütücü Kuruluş: Üniversite, eğitim ve araştırma hastanesi veya AR-GE yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüsü
 
Daha detaylı bilgi ve Proje müracaatlarınız için irtibat: 0212 524 00 06/0545 681 30 90
 
3. KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (1507)
 
Destek Amaç ve Kapsamı
 
Bu destek programı ile KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmalarının sağlanması, sistematik proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer alabilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.
Destek programı kapsamında bu hedeflere yönelik olarak,
 yeni bir ürün üretilmesi,
 mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine
konularında KOBİ’lerin gerçekleştirecekleri ilk 3 proje desteklenmektedir. Ayrıca bu 3 projeye ilaveten, KOBİ’lerin ortaklı projesi başvurusu yapmak koşuluyla 2 projesi daha bu program kapsamında desteklenebilmektedir.
Destek Oranı ve Proje Bütçesi Üst Limiti
Destek oranı %75’tir. Bütçesi 500.000 TL’ye kadar olan projeler desteklenmektedir.
Destek Süresi
Destek süresi proje bazında en fazla 18 aydır.
Desteklenen AR-GE Aşamaları
Desteklenecek projelerin;
 Kavram geliştirme,
 Teknolojik / teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
 Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar,
 Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
 Prototip üretimi,
 Pilot tesisin kurulması,
 Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
 Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri
aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi gerekmektedir.
Desteklenen Gider Kalemleri
 Personel giderleri
 Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri (uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslar arası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri)
 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 Malzeme ve sarf giderleri
 Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri.
 
Kimler Başvurabilir?
Bu programa KOBİ’ler başvurabilir.
4. ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1511)
Destek Amaç ve Kapsamı
 
Bu destek programının amacı, ülkemizin öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi olarak belirlenmiştir. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,
 teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması,
 mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi,
 özgün teknolojilerin geliştirilmesi,
 teknolojik gelişimde ivme kazanılması
hedeflenmiştir.
Destek programı kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamları ile başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilmektedir.
Destek Oranı
Destek oranı büyük ölçekli işletmeler için %60, KOBİ’ler için %75’tir.
Destek Süresi
Her çağrı duyurusunda belirtilmektedir.
Desteklenen Gider Kalemleri
 Personel giderleri
 Seyahat giderleri
 Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 Malzeme ve sarf giderleri
 Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri.
 Projenin AR-GE faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u)
 
Kimler Başvurabilir?
Bu programa Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir. Şahıs şirketleri ve adi ortaklıkların başvuruları kabul edilmemektedir.
5. GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI (1512)
Destek Amaç ve Kapsamı
 
Bu destek programının amacı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması olarak belirlenmiştir.
Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.
Program 4 aşamadan oluşmaktadır:
Aşama 1: Girişimci iş fikri başvurusunu sunar ve olumlu değerlendirilmesi durumunda fikrin bir iş planı çerçevesinde projelendirilmesi için isteğe bağlı olarak girişimcilik eğitimi ve rehber desteği sağlanır. Girişimcinin iş planını hazırlaması ile sona erer.
Aşama 2: İş planı başvurusunun olumlu değerlendirilmesi durumunda, girişimcinin sermaye şirketine teminatsız ve geri ödemesiz olarak sermaye desteği sağlanır. Bu aşamada iş planı çerçevesinde kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) çalışmaları gerçekleştirilir. Aşama 2 boyunca da isteğe bağlı olarak rehber desteği sağlanabilmektedir. Bu aşamada gerçekleştirilen çalışmaların çıktıları ticarileşme potansiyeli taşıyan firmalara, hazırlayacakları “ticarileşme iş planı” değerlendirilerek doğrudan Aşama 4’e geçiş onayı verilebilmektedir.
Aşama 3: Bu aşamada girişimci, bir önceki aşamada gerçekleştirdiği çalışmaları ve elde ettiği çıktıları, AR-GE çalışmalarıyla daha da geliştirerek ticarileşmeye konu olabilecek veya uygulamaya aktarılabilecek bir ürün / süreci ortaya koyar. Girişimci proje önerisini hazırlayarak KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı’na (1507) başvurur. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin geliştirilmesi, denemeler ve saha testleri vb. faaliyetler gerçekleştirilir.
Aşama 4: Bu aşamada TÜBİTAK, girişimcinin talebi üzerine girişim sermayesi firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya davet eder ve / veya çıktıların satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları düzenler / destekler.
Destek Miktarı ve Oranı
Aşama 2’de teminatsız ve geri ödemesiz olarak verilen destek miktarı en fazla 100.000 TL’dir. Aşama 3 için ise KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı çerçevesinde belirlenen hibe olarak verilecek destek miktarı ve oranı geçerlidir.
 
Daha detaylı bilgi ve Proje müracaatlarınız için irtibat: 0212 524 00 06/0545 681 30 90
 
Destek Süresi
 
 
Aşama 1: TÜBİTAK’ın internet sitesinde duyurulur.
Aşama 2: Ek süreler de dahil olmak üzere en fazla 12 aydır.
Aşama 3: KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı çerçevesinde belirlenen süreler geçerlidir.
Aşama 4: TÜBİTAK’ın internet sitesinde duyurulur.
 
Desteklenen Gider Kalemleri
 • Personel giderleri
 •  Seyahat giderleri
 •  Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 •  Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 
Kimler Başvurabilir?
Bu programa teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, çağrı duyurusundaki nitelikleri taşıyan, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilir.
6. GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI (1514)
Destek Amaç ve Kapsamı
 
Bu destek programının amacı, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması olarak belirlenmiştir.
Program çerçevesinde, ülkemizde teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasına ve bu fonları yönetecek fon yöneticilerinin teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Program kapsamında, Türkiye’de yerleşik Girişim Sermayesi Fonlarının ve Türkiye’de şubesi veya irtibat büroları bulunan yurtdışındaki Girişim Sermayesi Fonlarının, Türkiye’de yerleşik teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerine yapacakları yatırımlarına hibe desteği verilmektedir. Bu kapsamda 2 farklı destek türü, aşağıda belirtilen özelliklere yatırımlara sağlanmaktadır:
Çekirdek Sermayesi Desteği: Fikir aşamasında olan bir ürün / hizmet veya yeniliğin oluşturulması amacıyla araştırma ve geliştirme, değerlendirme ve bir başlangıç konsepti geliştirmek ya da yeni bir ürün veya hizmetin oluşturulması için yapılacak yatırımlar.
Başlangıç Sermayesi Desteği: Ürün geliştirme, prototip oluşturma veya tamamlanmış prototip sonrası üretim, satış ve ilk pazarlama faaliyetleri için ek finansman sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlar.
Destek Oranı ve Üst Limiti
Program kapsamında, Girişim Sermayesi Fonlarının fon büyüklüğünün %20’sine varan oranda hibe desteği sağlanmaktadır.
TÜBİTAK’ın desteklenen her bir fona aktaracağı asgari ve azami hibe destek tutarları çağrılarda belirtilmektedir.
Kimler Başvurabilir?
Bu programa Girişim Sermayesi Fonu kurmuş veya kurmayı taahhüt eden Fon Yöneticileri ve Aday Fon Yöneticileri başvurabilir.
 
7. PATENT DESTEK PROGRAMI (1602)
Destek Amaç ve Kapsamı
 
Bu destek programının amacı, ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslar arası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması hedeflenmektedir.
Program kapsamında, Türk Patent Enstitüsü (TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO), Japonya Patent Ofisi (JPO) ve ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne yapılacak patent başvuruları desteklenmektedir.
TPE’ye yapılacak olan ulusal patent başvurularında;
 •  Araştırma Raporu Desteği,
 •  İnceleme Raporu Desteği,
 • Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,
 •  Patent alınması durumunda patent sahibine ve başvuru süreçlerinin vekillerine Patent Tescil Ödülü verilmektedir.
WIPO, EPO, USPTO ve JPO’ya yapılacak patent başvurularında;
 • Başvuru ve Araştırma Raporu Desteği,
 •  İnceleme Raporu Desteği,
 •  EPO, USPTO ve JPO’dan patent alınması durumunda Patent Ödülü verilmektedir.
Kimler Başvurabilir?
Bu desteğe T.C. vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları başvurabilir.
 
Daha detaylı bilgi ve Proje müracaatlarınız için irtibat: 0212 524 00 06/0545 681 30 90


Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır