Yeni Girişimci Desteği

Yeni Girişimci Desteği

01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Yeni Girişimci Destek Programı

 • Yeni Girişimci Programı, Geleneksel Girişimci Programı ve İleri Girişimci Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.
 • Yeni Girişimci Programından Ve Program Süresince Programdan Yararlanma Koşulları

a)         Geleneksel Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.

b)         İleri Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu ve Başkanlık tarafından belirlenen İleri Girişimci

Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletme başvurabilir.

 • Yeni Girişimci Programına başvuru yapılabilmesi için ilgili girişimcilik eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.
 • İleri Girişimci Programına başvuru yapabilecekler tercih etmeleri durumunda Geleneksel Girişimci Programına başvuru yapabilir.
 • Girişimci veya işletme Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programından sadece birinden ve bir defa faydalanabilir. Girişimcilik eğitimini almış birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda işletme programdan bir defa yararlanır.
 • İŞGEM/TEKMER’de yer alan işletmeler; diğer şartları karşılamak koşuluyla, sahip veya ortaklarının Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın, İŞGEM/TEKMER’de kurulmuş olması şartıyla bu programa başvurabilir.
 • Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
 • İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır.
 • Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir.
 • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden programa başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir. İşletmenin programa başvuru tarihi öncesinde tür değişikliği yapması; değişikliğin sicil gazetesinde yer alması koşuluyla bu fıkra hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Bu durumda işletme kuruluş tarihi olarak ilk kuruluş tarihi kabul edilir.
 • İşletme kuruluş tarihi, şahıs işletmeleri için vergi levhasında yer alan işe başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz işletmeler için ticaret siciline tescil tarihidir.
 • Girişimcinin program süresinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak inkübatörlerde yer alan öğretim elemanı ile girişimcinin başka bir firma ortaklığından veya işletmesi dışında yaptığı geçici işlerden kaynaklı yasal zorunluluk nedeniyle sigortalılık durumu bu hüküm kapsamında değerlendirilmez.
 • İşletmenin programdan yararlanabilmesi için KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif olması, ayrıca KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
 • Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.

 

Programa Başvuru Nasıl Yapılır?

 • Girişimci eğitimini tamamladıktan sonra işletmesinin maliye ve oda kaydını yaptıktan sonra KOSGEB veri tabanına işletme kaydını yapar.
 • İşletme, Yeni Girişimci Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden hazırlar ve İş Modeli Formu ile diğer ekleri yükleyerek onaylar. Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih program başvuru tarihidir.
 •  

Program Başvurusunun Değerlendirilmesi ve İtiraz Süreci

 • Geleneksel Girişimci Programı başvurusu, gerekli görülmesi halinde başvuru sahibi işletme davet edilerek en geç 45 gün içinde KOSGEB tarafından değerlendirilir. Sonular işletmeye/kişilere KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.
 • İleri Girişimci Programı başvurusu, Uygulama Birimi tarafından mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden en geç 45 gün içinde ön değerlendirmeye tabi tutulur ve İleri Girişimci Programı Ön Değerlendirme Formu düzenlenir. Başvuruda eksiklik tespit edilmesi veya reddedilmesi halinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilir. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvuru değerlendirilmek üzere Kurula sevk edilir. Kurul kararı, İleri Girişimci Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve 15 gün içerisinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden işletmeye bildirilir.
 • Kurul tarafından revizyon istenmesi halinde, gerekli revizyonlar belirtilen süre içinde işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Belirtilen sürede istenen revizyonu yapmayan işletmenin başvurusu reddedilmiş sayılır.
 • Kurulun program başvurusunu ret kararına bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir.
 • Desteklemeye ilişkin kararın evrak kaydına alınması ile birlikte işletmenin Yeni Girişimci Programı Başvuru Formundaki talebi doğrultusunda Yeni Girişimci Programı Taahhütnamesi KOBİ Bilgi Sistemi tarafından onaylanır. Desteklemeye ilişkin kararın bildiriminde taahhütnamenin onaylandığı ve programın başlangıç tarihi belirtilir. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işletmenin programdan yararlanmak istemediğine dair yazılı olarak talepte bulunması halinde ilgili KOSGEB Birimi tarafından program başvurusu iptal edilir. Aksi halde işletme programdan yararlanmış sayılır.
 • Taahhütnamenin kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Program süresi, programın başlangıç tarihi itibariyle iki yıldır.

 

Girişimci Destek Programı Süresinde Revizyon

 • İleri Girişimci Programı kapsamında desteklenen işletmenin talebi üzerine program süresi içinde Kurul Kararı ile en fazla 2 defa revizyon yapılabilir.
 • Geleneksel  Girişimci  Programı  kapsamında  desteklenen  işletme  revizyon  talep edemez.

 

 

Geleneksel Girişimci Programı

 • Geleneksel Girişimci Programının hedefi, işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemek ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmektir.
 • Geleneksel Girişimci Programı kapsamında işletmelerin kuruluşuna ve performansına yönelik olarak destek sağlanır.

Kuruluş desteği

 •  Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL destek sağlanır.
 • İşletmenin program süresinde türünü değiştirmesi durumunda belirlenen ilk destek üst limiti değişmez.

Performans desteği

 • Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.
 • Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.
 • Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

 

Birinci performans dönemi için

-   180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

-   540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL, İkinci performans dönemi için

-   360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL, - 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

 • Performans dönemine ilişkin prim gün sayısı hesabında, ilgili performans döneminin başlangıç tarihine denk gelen ayın tamamı toplama dâhil edilir, son gününe denk gelen ay ise dikkate alınmaz.

 

 

İleri Girişimci Programı kapsamında sağlanan destekler

 • İleri Girişimci Programında işletmelerin kuruluşuna, performansına, makine, teçhizat ve yazılım giderleri ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğuna yönelik hizmet alımlarına destek sağlanır.

Kuruluş desteği

 • Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL destek sağlanır.
 • İşletmenin program süresinde türünü değiştirmesi durumunda belirlenen ilk destek üst limiti değişmez.

Performans desteği

 Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

- Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

- Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

Birinci performans dönemi için

-   180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

-   540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL, İkinci performans dönemi için

-   360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL, - 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği

 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL’dir. Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.
 • İşletmenin teknoloji düzeyi, KOBİ Bilgi Beyannamesinde yer alan faaliyet konuları arasından işletmenin Yeni Girişimci Programı Başvuru Formunda seçtiği faaliyet kodunun İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosundaki teknoloji düzeyine göre belirlenir. Yeni Girişimci Programı Başvuru Formunda seçilen faaliyet konusu ile başvuruya konu iş modelinde belirtilen faaliyetin uyumlu olması gerekir. İşletmenin program süresi içinde faaliyet konusunu değiştirmesi durumunda teknoloji düzeyine göre belirlenen destek üst limiti değişmez.
 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir.
 • Alınması planlanan makine, teçhizat ve yazılı Yerli Malı Belgesine sahip ise  destek oranına %15 ilave edilir.
 • Desteklenmesi planlanan makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlardan herhangi birinin sunulması gerekir.
 • Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; asgari nitelikleri ve teknik özellikleri ifade eder. Uygulama Birimi tarafından, gider kaleminin;
 • Makine-teçhizat ve yazılıma ait destek ödemesi yapılmadan önce, işletme KOSGEB uzmanları tarafından ziyaret edilerek,  İleri Girişimci Programı Tespit Tutanağı düzenlenir. Destek ödemesine konu makine, teçhizat ve yazılıma ilişkin marka/model/seri numarası vb. ayırt edici özelliklere yer verilen tespit tutanağında belirtilir.

 

Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

 • Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için;
 • Danışmanlık hizmeti; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşlarından, kamu kurum ve kuruluşlarından ve kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerden, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerinden görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, teknoloji geliştirme bölgesinde firması bulunan öğretim elemanlarından ve KOBİ Danışmanından alınabilir. Danışmanlık desteği kapsamında İşletme koçu tarafından hazırlanan Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği Raporu iş zaman planında yer alan konularda işletmenin alacağı danışmanlık giderleri için destek sağlanır.
 • Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamındaki danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 TL’dir. Destek oranı %75’tir.

 

NOT:Yeni programın uygulama usul ve esaslarına göre kira desteği kalkmıştır. Geleneksel girişimci desteği kapsamında makine, teçhizat ve yazılım desteği bulunmamaktadır. Sadece performans dönemine göre eleman istihdamı kapsamında eleman desteği yer almaktadır.Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır