Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi (çağrı-1)

Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Amacı Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunan KOBİ’lerin; sayısal içerik ve ürünlerin geliştirilmesi, ulusal/uluslararası standartlara uyumlaştırılması, ürün/oyun/mobil uygulama/yazılım vb. bilgi teknolojilerinin ticarileştirilmesi ve bu kapsamda ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Proje Başvuru Tarihleri 30 Mayıs – 01 Temmuz 2016 Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23:59

Başvuru Koşulları Hedef Bölge

·Ülke Geneli Hedef Sektör NACE REV.2 Sınıflamasına Göre; ·26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ·62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler ·63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları Bölüm ve Grubunda faaliyet gösteren işletmeler Ölçek KOBİ Tanımına Uyan Tüm Ölçekler Diğer Başvuru Koşulları ·01.01.2016’dan önce kurulmuş olan, ·2015 Yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan, ·2014-2015 yıllarından herhangi birinde “Brüt Satış Karı” elde eden, işletmeler başvurabilir.

Uygun Proje Konuları ·Bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; üretim süreçlerini ve ürün kalitesini iyileştirilmesi ile üretim kapasitesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler, ·Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler, ·Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda yetkinliklerini artırmaya yönelik projeler, ·Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler, ·Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler, ·Ulusal/uluslararası zorunluluklardan doğan kalite ve bilgi güvenliğine ilişkin belgelendirme/altyapı/e-imza entegrasyonunun oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik projeler, ·Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler, ·İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.

Proje Süresi ·Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

 KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 2 Proje Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz 100.000 TL Geri Ödemeli 150.000 TL Toplam 250.000 TL Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Şartlar Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Şartlar A) Personel Giderleri ·Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir. 75.000 TL’ye kadar X

B) Makine-Teçhizat Giderleri ·Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatın yeni olması şartı aranır. 25.000 TL’ye kadar 150.000 TL’ye kadar

C) Yazılım Giderleri ·Yazılım Lisans Giderleri ·Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri 50.000 TL’ye kadar Sadece yazlım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri ·Eğitim giderleri, ·Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç), ·Belgelendirme giderleri, ·Test ve analiz giderleri, ·Tanıtım, ·Seyahat (Yurt Dışı) ·Yurtiçi/Yurtdışı Fuar Katılımı ·Diğer hizmet alımları: - Bulut teknolojileri üzerinde yer alan altyapı, sanallaştırma, yazılım geliştirme platformu vb. hizmet alım ve kiralama giderleri, - Bulut Hizmetleri (CRM, ERP, Office, Araç Takip, Mobil POS, e-fatura, Siber Güvenlik, IP Tabanlı Güvenlik Kamera, Sanal Telefon Santrali, Sanal Faks, Depolama, e-posta ve web sunucu, veri tabanı, video konferans vb. hizmet alım ve kiralama giderleri) - Diğer Hizmet Alımları 75.000 TL’ye kadar X ·Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2(iki) gider grubundan oluşmalıdır. ·Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır. ·Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir. ·Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. Destek Oranı ·Tüm Bölgelerde %60, ·Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 3 Çağrı Bütçesi 50.000.000 TL

Süreç- Zaman Planı Proje Başvurusu 30 Mayıs – 01 Temmuz 2016 Ön Değerlendirme Süreci Ön Değerlendirme : 2-18 Temmuz 2016 (17 gün) Düzeltme (İşletme) : 19-24 Temmuz 2016 (6 gün) Kontrol ve Onay : 25-01 Ağustos 2016 (7 gün) Kurul Değerlendirmesi: 1 Ağustos-31 Ağustos 2016 (31 gün) Bildirimler 01 Eylül-6 Eylül 2016 (6 gün) Projenin başlatılması 7 Eylül 2016’dan itibaren Değerlendirme Kriterleri ·Başvuru koşullarına uygun olan Proje başvuruları Kurul tarafından; İlgililik, Gereklilik, Uygulanabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Bütçe Uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilir. Proje Raporlama Dönemleri ·Proje Ara Faaliyet Raporları 2 aylık dönemler halinde hazırlanır. Başvuruya Esas Belgeler Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler, ·Proje yöneticisine ve destek talep edilmesi halinde mevcut personele ait özgeçmiş, ·Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar ile destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar, ·Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi) ·Tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir. ·2015 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

 

Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme (çağrı-2)

KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi temel hedefinden harekete; istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen işletmelerin aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. 

Proje Başvuru Tarihleri

30 Mayıs – 01 Temmuz 2016 Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23:59

Başvuru Koşulları 

Hedef Bölge Ülke Geneli

Hedef Sektör

NACE REV.2 Sınıflamasına Göre; 11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması  12- Tütün ürünleri imalatı  41- Bina İnşaatı  42- Bina dışı yapıların inşaatı  43- Özel inşaat faaliyetleri  

hariç olmak üzere KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler

Ölçek KOBİ Tanımına Uyan Tüm Ölçekler

Diğer Başvuru Koşulları

 01.01.2014’ten önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,  2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan,  2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,  2013-2014-2015 yılları verilerine göre; - 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan, - 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan, işletmeler başvurabilir.

 

 

 

Uygun Proje Konuları

 İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler,  Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler  Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler,  Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,  Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler,  Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,  İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, 

Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.  

Proje Süresi

 En az 6 ay en fazla 12 ay 

 Proje Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz  300.000 TL Geri Ödemeli  300.000 TL Toplam  600.000 TL

Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları 

Desteklenecek Proje Gider Grupları

Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Şartlar

Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Şartlar

A) Personel Giderleri  Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir.

100.000 TL’ye kadar

B) Makine-Teçhizat Giderleri  Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır.

50.000 TL’ye kadar

300.000 TL’ye kadar

C) Yazılım Giderleri  Yazılım Lisans Giderleri  Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

50.000 TL’ye kadar

Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri  Eğitim giderleri  Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç)  Belgelendirme giderleri  Test ve analiz giderleri  Tanıtım giderleri   Diğer hizmet alımları

100.000 TL’ye kadar

E) Diğer Giderler  Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler.

20.000 TL’ye kadar 

 

 Proje, faaliyetlere uygun olarak, “E)Diğer Giderler” grubu hariç en az 2(iki) gider grubundan oluşmalıdır.  Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.  Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.  Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Destek Oranı

 1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80  Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Süreç- Zaman Planı

Proje Başvurusu 

30 Mayıs – 01 Temmuz 2016 Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23:59

Ön Değerlendirme Süreci

Ön Değerlendirme : 2-18 Temmuz 2016 (17 gün)

Düzeltme (İşletme) : 19-24 Temmuz 2016 (6 gün) Kontrol ve Onay  : 25 Temmuz -01 Ağustos 2016 (7 gün)

Kurul Değerlendirmesi 1 Ağustos-31 Ağustos 2016 (31 gün)

Bildirimler 01 Eylül-6 Eylül 2016 (6 gün)

Projenin başlatılması 7 Eylül 2016’dan itibaren

Değerlendirme Kriterleri

Başvuru koşullarına uygun olan Proje başvuruları Kurul tarafından; İlgililik, Gereklilik, Uygulanabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Bütçe Uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilir.

Başvuruya Esas Belgeler

 Proje yöneticisine ait özgeçmiş,  Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar ile destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar,  Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi)  Tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir.  2013-2014-2015 yılları Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi(  Onaylı KOBİ Bilgi Beyannamesi bulunmayan yıllar için, ilgili yıla ait Ocak-Aralık dönemi SGK Tahakkuk Fişleri,

KOSGEB Destekli Girişimlere İvme(çağrı-3)

. KOSGEB’in “Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı” ve “Girişimcilik Destek Programı”ndan yararlanarak kurulan ve istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip işletmelerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Proje Başvuru Tarihleri

 30 Mayıs – 01 Temmuz 2016 Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23:59 Başvuru Koşulları Hedef Bölge Ülke Geneli Hedef Sektör KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler Ölçek KOBİ Tanımına Uyan Tüm Ölçekler Diğer Başvuru Koşulları ·KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programından yararlanarak 01.01.2016’dan önce kurulan, ·2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL, çalışan sayısı en az 2 olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan, işletmeler başvurabilir.

 Uygun Proje Konuları

·İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler, ·Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler, ·Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler, ·Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler, ·Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler, ·İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır. Proje Süresi ·En az 6 ay en fazla 12 ay KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 2 Proje Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz 100.000 TL Geri Ödemeli 150.000 TL Toplam 250.000 TL Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Şartlar Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Şartlar A) Personel Giderleri ·Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir. 50.000 TL’ye kadar

B) Makine-Teçhizat Giderleri ·Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır. 50.000 TL’ye kadar 150.000 TL’ye kadar

C) Yazılım Giderleri ·Yazılım Lisans Giderleri ·Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri 50.000 TL’ye kadar Sadece yazılım lisans giderleri için 50.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri ·Eğitim giderleri ·Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç) ·Belgelendirme giderleri ·Test ve analiz giderleri ·Tanıtım giderleri ·Diğer hizmet alımları 25.000 TL’ye kadar

 E) Diğer Giderler ·Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler. 10.000 TL’ye kadar X ·Proje, faaliyetlere uygun olarak, “E)Diğer Giderler” grubu hariç en az 2(iki) gider grubundan oluşmalıdır. ·Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır. ·Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir. ·Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. Destek Oranı ·1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 ·Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 3 Süreç- Zaman Planı Proje Başvurusu 30 Mayıs – 01 Temmuz 2016 Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23:59 Ön Değerlendirme Süreci Ön Değerlendirme : 2-18 Temmuz 2016 (17 gün) Düzeltme (İşletme) : 19-24 Temmuz 2016 (6 gün) Kontrol ve Onay : 25 Temmuz -01 Ağustos 2016 (7 gün) Kurul Değerlendirmesi 1 Ağustos-31 Ağustos 2016 (31 gün) Bildirimler 01 Eylül-6 Eylül 2016 (6 gün) Projenin başlatılması 7 Eylül 2016’dan itibaren Değerlendirme Kriterleri Başvuru koşullarına uygun olan Proje başvuruları Kurul tarafından; İlgililik, Gereklilik, Uygulanabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Bütçe Uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilir.

Başvuruya Esas Belgeler

 ·Proje yöneticisine ait özgeçmiş, ·Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar ile destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar, ·Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi) ·Tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir. ·2015 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi 


Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır