Yurtdışı Fuar Organizatöru Olma Şartları

Yurtdışı Fuar Organizatöru Olma Şartları

Ticaret Bakanlığının fuar organizatörlerine sağladığı tanıtım desteklerinden faydalanabilmek adına aradığı şartlar ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1.)TOBB YURT İÇİ FUAR YETKİ BELGESİ ALMA ŞARTLARI

FİRMA LİMİTED VEYA A.Ş. OLMAK ZORUNDADIR.

a) Ana sözleşmelerinde münhasıran fuarcılık faaliyetinin ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla her türlü yayıncılık, reklamcılık ve organizasyon işleriyle, fuar konusuyla ilgili olması kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunacaklarının belirtildiği, bu faaliyetler dışında kalan iş konuları ana sözleşmelerinde yer almayan,

b) En az iki yüz elli bin Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip bulunan ve bu sermayeyi özvarlığı içinde koruyan şirketler, yetki belgesi için başvuruda bulunabilirler. Düzenleyiciler bu şartları taşıdıklarını gösterir Yeminli Mali Müşavir Raporunu Birlik tarafından belirlenen zaman aralıklarında üyesi bulunduğu Oda’ya Birliğe intikal ettirilmek üzere gönderir.

 

2.) TOBB YURT İÇİ FUAR YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU ESNASINDA GEREKLİ BELGELER

a)Başvuru dilekçesi ile örneği Birlik tarafından belirlenen başvuru formu ve taahhütname.

b)Şirket ana sözleşmesinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya da tasdikli örneği.

c)Şirketin, en az iki yüz elli bin Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip bulunduğunu ve bu sermayenin öz varlık içinde korunduğuna ilişkin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş rapor.

ç)Üyesi olduğu odadan alınan faaliyet belgesi.

d)Şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda hukuken temsile yetkili kılınan kişilere ilişkin tarihi altı aydan daha eski olmayan imza sirküleri.

e)On bin Türk Lirası nakit teminatın şirket adına Birlik tarafından belirlenmiş banka hesabına yatırıldığını gösterir belge.

f)Birlik tarafından belirlenmiş banka hesap numarasına sekiz yüz yetmiş beş Türk Lirası yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair belge.

 

3.) TOBB YURT İÇİ FUAR YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU YAPILACAK YERLER

Yetki belgesi başvurusu şirketin üyesi olduğu odaya yapılır. Oda, başvuru belgelerini tetkik eder, yalnızca bu Esaslara uygun olarak yapılmış olan başvuruları, şirket ile ilgili görüşünü destekleyerek on beş gün içerisinde Birliğe gönderir. Oda görüşleri, yetki belgesi başvurusu yapan şirketin kurumsal yapısı, ortak ve yöneticilerinin mesleki, mali ve teknik niteliklerine ilişkin bilgi ve kanaatleri içerir. Başvurular Birlik tarafından sonuçlandırılır.

 

4.) TOBB YURT İÇİ FUAR YETKİ BELGESİ SÜRESİ

İlk defa verilen yetki belgesinin süresi belgenin düzenlendiği tarih itibariyle ikinci yılın son gününe kadardır. Süresinin bitimi sonunda yenilenecek yetki belgesinin süresi ise, yenileme tarihi itibariyle beşinci yılın son gününe kadardır.

 

5. TOBB YURT İÇİ FUAR YETKİ BELGESİNİN YENİLENMESİ

a) Yetki belgesi süresi içinde, en az iki fuarı yurt dışında ya da bu Esaslara uygun olarak yurt içinde tamamlamış, vermiş oldukları nakit teminat Birlik tarafından belirlenmiş banka hesabında on bin Türk Lirası olarak korunmuş olan ve başvuru esnasında aranan şartları taşımaya devam eden düzenleyicilerin, belge süresinin sona ereceği tarihten en geç altı ay öncesinde ilk başvuru esnasında verilen belgelerle, üyesi olduğu odaya başvurmaları gerekir.

b) Oda, başvuru belgelerini tetkik eder, yalnızca bu Esaslara uygun olarak yapılmış olan başvuruları şirket ile ilgili görüşünü de ekleyerek on beş gün içinde Birliğe gönderir. Başvurular Birlik tarafından sonuçlandırılır.

c) Yetki belgesi süresince yurt dışında ya da bu Esaslara uygun olarak yurt içinde en az iki fuar gerçekleştirmemiş olan düzenleyicilerin yetki belgeleri ile süresi sona erecek yetki belgesi için bu Esaslara uygun bir biçimde yenileme başvurusunda bulunmamış olan şirketlerin yetki belgesi yenilenmez. Bu şirketlerin yeniden yetki belgesi alma başvuruları ise, ilk defa yetki belgesi alma başvuruları ile aynı şekilde yapılır ve sonuçlandırılır.

d) Şirket ana sözleşmesinde, sermaye miktarında, ortaklık yapısında, adresinde ya da diğer iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda güncel bilgi ve belgeler değişikliği müteakip en geç on beş gün içerisinde üyesi olduğu odaya ve Birliğe, düzenleyici tarafından intikal ettirilir. Bu bilgilerin belirtilen süre içerisinde intikal ettirilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde düzenleyiciye ihtar verilir. Adres değişikliğinin belirtilen şekilde bildirilmemesi halinde, en son bildirilen adrese yapılan tebliğ ilgili düzenleyiciye yapılmış sayılır.

TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI YURT DIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ OLMA ŞARTLARI

a) Türk İhraç Ürünleri Fuarı,

b) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı,

c) Milli Katılım Organizasyonu,

ç) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar düzenleyecek/gerçekleştirecek organizatörlerin belirlenerek yetkilendirilmesi, görevlendirilmesi ve fuar faaliyetlerinin değerlendirilmesini ve incelenmesini kapsar.

 

GEÇİCİ BELGE DÜZENLENMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Geçici belge talebinde bulunan anonim veya limited şirket statüsündeki firmalar EK-4’te yer alan Geçici Belge Başvuru Formunun yanı sıra, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunurlar:

a) Ödenmiş sermayelerinin en az bir milyon TL olduğunu tevsik eden, en son hesap yılına ait bağlı bulundukları vergi dairesince tasdikli bilanço veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş belge,

b) 500 bin ABD Doları tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankası’ndaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırdığının veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunun Bakanlığa ibrazı,

c) İştigal konusu olarak yurt dışında fuar düzenleme ile ilgili ibarenin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya örneği,

ç) Yurt içinde fuar düzenlenmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilmiş bulunan belgenin aslı veya sureti,

d) Ticaret veya Sanayi Odalarına üyeliğini tevsik eden faaliyet belgesinin aslı veya sureti,

e) Şirkette istihdam edilen, şirket ortakları dışında en az beş personelin, dört yıllık yüksekokul mezunu olduğuna dair belgenin aslı veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)  onaylı sureti, söz konusu personele ilişkin güncel SGK kayıt örneği,

f) EK-2’de yer alan forma göre düzenlenmiş personel listesi ile personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan en az C düzeyindeki belge veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil belgesinin aslı veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) onaylı sureti,

g) Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymediğini gösterir adli sicil belgesi,

ğ) Şirketin varsa geçmiş faaliyetleri hakkında detaylı bilgi,

h) Başvuru sahibi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi.

(2) Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun görülen müracaatlar sonuçlandırılarak geçici belge düzenlenebilir.

(3) Bu Tebliğ’de tanımlanan kuruluşlara, bünyelerindeki fuarcılık birimlerinde en az 4 yıllık yüksekokul mezunu 5 personelin istihdam edildiğini ve personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan en az C düzeyindeki belge veya Bakanlık tarafından yeterli görülecek uluslararası nitelikteki bir diğer yabancı dil belgesinin aslı veya suretini tevsik etmeleri durumunda, Bakanlığın yapacağı değerlendirme sonucunda geçici belge düzenlenebilir.

GEÇİCİ BELGENİN BELGEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

(1) Organizatörler, geçici belgenin geçerlilik süresi içerisinde 9 uncu maddenin yedinci fıkrasında(Milli Katılım organizasyonlarının 10 katılımcıdan daha az bir iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, bir sonraki takvim yılında aynı fuarın Milli Katılım organizasyonu için aynı organizatöre izin verilmez. Milli Katılım organizasyonu düzenlenen fuarda Türk katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %70’in üzerinde olması halinde aynı fuara bir sonraki takvim yılı için Milli Katılım organizasyonu düzenlenmesi izni verilmez. Ayrıca Türk katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %70’in üzerinde olması durumunda, söz konusu organizatör, Bakanlıkça en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde Milli Katılım organizasyonu düzenleme başvurusunda bulunamaz.) belirtilen asgari katılımcı şartını sağlayan en az dört Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirmek zorundadır.

 (2) Geçici belgeye sahip organizatörlerin gerçekleştirdiği fuarların fuar puanının katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalamasına Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) 20 üzerinden verilecek puanın ilavesi ile elde edilen organizatör puanı 70 ve üzeri olan organizatörlere B sınıfı belge düzenlenir.

 

BELGE SAHİBİ ORGANİZATÖRLER TARAFINDAN ASGARİ DÜZENLENMESİ GEREKEN FUAR SAYISI

Belge sahibi organizatörlerden B sınıfı belgeye sahip olanlar bir takvim yılı içerisinde en az beş, A sınıfı belgeye sahip olanlar en az on yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek zorundadır. Ancak, yurt dışı fuar organizasyonunun düzenlenmesi kısmında yer alan yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddelerinde belirtilen asgari katılımcı şartlarını sağlamayan yurt dışı fuar organizasyonları bu kapsamda dikkate alınmaz.

YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONUNUN DÜZENLENMESİ

–(1) Organizatörlerce yapılan yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme talepleri;

 a) Organizatörler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu ile ilgili sunulan Başvuru Formu (EK-1), Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5) ve Yer Tahsisi Belgesi,

 b) İlgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğinin/ Ticaret Ataşeliğinin/Bakanlık Temsilcisinin veya bunların olmaması halinde ülkemizin yurt dışı temsilciliklerinin görüşü,

  c) Aynı sektörde ve aynı ülkede üç ay öncesi ve sonrasında başka bir yurt dışı fuar organizasyonu olup olmaması,

  ç) Başvurulan fuarın özelliği ve katılımın ülkemiz ihracatına olası katkısı,

 d) Daha önce düzenlenmiş ise, fuarın geçmiş yıllar performansı ve bir önceki dönemde gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonunun burada belirtilen (7), (8), (9) ve (10) numaralı maddelerde  yer alan kriterlere uyup uymadığı,

 e) Organizatörün geçmiş yıllarda gösterdiği performansı ve gözlemci raporları dikkate alınarak Bakanlıkça değerlendirilir.

(2) Organizatörlerin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yurt dışı fuar organizasyonunun başlama tarihinden en az altı ay önce Başvuru Formu (EK-1), Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5) ve Yer Tahsisi Belgesiyle eksiksiz müracaat etmesi zorunludur, aksi takdirde müracaat değerlendirmeye alınmaz. Bu belgelerle en az altı ay önce başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) anılan belgeleri tamamlayıcı mahiyette her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.

  (3) Değerlendirme sonucunda uygun görülen yurt dışı fuar organizasyonları için başvuru yapan organizatörler, Bakanlık tarafından yetkilendirilir.

 (4) Özel ve zorunlu hallerde Bakanlık, 6 ncı ve 9 uncu madde hükümlerine tabi olmaksızın talepte bulunan organizatörlerden uygun gördüğünü tek başına veya diğer organizatörlerle birlikte yurt dışı fuar organizasyonu yapmak üzere görevlendirebilir.

 (5) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süre şartına bağlı olmaksızın

a) Aynı ülkedeki farklı şehirlerde düzenlenme talebinde bulunulan aynı sektördeki yurt dışı fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; talep edilen ülkenin büyüklüğü, nüfusu, gayri safi milli hasılası, fuarın düzenleneceği şehirlerin özellikleri, söz konusu ülkenin dış ticaret potansiyeli, sektörün ülkemizdeki gelişimi gibi istisnai koşullar,

b) Aynı şehirde düzenlenmesi talebinde bulunulan aynı sektördeki yurt dışı fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; ülkenin dış ticaret potansiyeli, talep edilen sektör ve fuarın özelliği, katılacak firmaların kompozisyonu ile fuarın düzenleneceği pazara yönelik ülkemizin ihracat politika ve stratejileri,dikkate alınmak suretiyle, birden çok yurt dışı fuar organizasyonuna izin verilebilir.

  (6) Bir yıl içinde aynı ülkede en fazla bir defa Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenebilir.

 (7) (Değişik R.G. 25/04/2014 – 28982) Milli Katılım organizasyonlarının 10 katılımcıdan daha az bir iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, bir sonraki takvim yılında aynı fuarın Milli Katılım organizasyonu için aynı organizatöre izin verilmez. Milli Katılım organizasyonu düzenlenen fuarda Türk katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %70’in üzerinde olması halinde aynı fuara bir sonraki takvim yılı için Milli Katılım organizasyonu düzenlenmesi izni verilmez. Ayrıca Türk katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %70’in üzerinde olması durumunda, söz konusu organizatör, Bakanlıkça en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde Milli Katılım organizasyonu düzenleme başvurusunda bulunamaz.

 (8) Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 30 katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleşmesi halinde, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında aynı ülkede Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.

 (9) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 20 katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleştirilmesi halinde, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında aynı ülke ve sektörde Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.

(10) (Değişik R.G. 25/04/2014 – 28982) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarların 20’den daha az katılımcı ile gerçekleştirilmesi veya yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının % 20’sinden az olması halinde, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında aynı ülke ve sektörde Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar düzenleme izni verilmez. Ayrıca yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının %20’sinden az olması durumunda, söz konusu organizatör, Bakanlıkça en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar düzenleme başvurusunda bulunamaz.

(11) Bu maddenin 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu fıkralarında yer alan asgari katılımcı sayılarına ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığı, katılımcıların yurt dışı fuar destek mevzuatında yer alan yükümlülükleri yerine getirip getirmediği hususu dikkate alınarak Bakanlıkça ayrıca değerlendirmeye tabi tutulur.

 (12) Belge sınıfı geçici belgeye dönüştürülen organizatörlerin daha önce uygun görülmüş fuarları 3 ay süresince devam ettirilir, bu süre sonundan itibaren Milli Katılım organizasyonları dışındaki izinleri iptal edilmiş sayılır.

 (13) Geçici belge veya belge iptali durumunda, organizatörlerin iptal tarihinden sonra düzenlemesi öngörülen fuarlara ilişkin izinleri iptal edilmiş sayılır.

(14) Organizatörler, Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar organizasyonları ile ilgili olarak katılımcılara yönelik yapılacak duyurularda Bakanlık logosu ile birlikte belgelerini tarih ve sayısını gösterecek şekilde teşhir etmek zorundadırlar.

(15) Bakanlıkça adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden katılımcılar yurt dışı fuar desteklerinden yararlandırılmaz.

 (16) Başvuru konusu fuarlarla ilgili revize talepleri, bu maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fuarın başlama tarihinden en az 30 gün öncesine kadar Bakanlığa sunulmak zorundadır.

(17) Bakanlık tarafından yetkilendirilen organizatörlerce Bakanlığın izni alınmadan düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlar ve Milli Katılım organizasyonları fuar desteklerinden yararlandırılmaz.

(18) Bakanlıkça izin verilmemiş fuarlar için Bakanlık logosu kullanılamaz.

 (19) (Değişik R.G. 25/04/2014 – 28982) Bakanlığın uygun görüşü alınmaksızın yurt dışı fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu organizatör, Bakanlıkça en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme başvurusunda bulunamaz.

 (20) (Değişik R.G. 25/04/2014 – 28982) Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı başvurularında, Bakanlıkça belirlenen tanıtım stratejisi ve ihracat hedefleri çerçevesinde, söz konusu fuarlara ilişkin yapılacak tanıtım faaliyetlerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliği sağlandığına dair TİM’den alınan yazı, organizatör tarafından Bakanlığa sunulur.

 (21) (Değişik R.G. 25/04/2014 – 28982) Fuar puanı 50’nin altında olan yurt dışı fuar organizasyonlarının düzenlenmesi için, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında izin verilmez.

(22) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Türk İhraç Ürünleri Fuarları için Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen bir denetim şirketi veya kuruluşuna organizatörce izleme raporu hazırlatılması zorunluluğu getirilebilir. İzleme raporu düzenlenmesi zorunluluğunu yerine getirmeyen organizatöre ilgili fuarın bitim tarihinden itibaren bir yıl süresince yeni yurt dışı fuar organizasyonu izni verilmez.         

YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

(1) Yurt dışı fuar organizasyonlarının değerlendirilmesinde örneği EK-6’da yer alan fuar değerlendirme formu esas alınır.

 (2) Fuar gözlemcisi tarafından yurt dışı fuar organizasyonu sırasında katılımcı firmalara doldurulmak üzere örneği EK-6’da yer alan fuar değerlendirme formu dağıtılır ve anılan formların katılımcılar tarafından doldurulmasını müteakip gözlemci tarafından Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Gözlemcinin görevini yerine getirememesi durumunda, katılımcılar doldurdukları değerlendirme formlarını en geç fuarın bitimini müteakip 1 ay içinde doğrudan Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)  intikal ettirirler.

(3) Gözlemci tarafından fuar raporu, katılımcıların fuar değerlendirme formları ile birlikte fuarın bitim tarihinden itibaren 10 gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)  sunulur.

 (4) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan değerlendirmelerde; katılımcı firmalar tarafından değerlendirme formunda 50 üzerinden verilen puanların aritmetik ortalaması ve 30 üzerinden verilen gözlemci puanı toplanarak fuar puanı hesaplanır. Gözlemcinin görevini yerine getirememesi durumunda, katılımcıların 50 üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması üzerinden orantılamak suretiyle, 30 üzerinden gözlemci puanı belirlenir.

(5) Organizatörün bir takvim yılı içinde gerçekleştirdiği tüm fuarlardan aldığı fuar puanlarının katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalamasına, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından 20 üzerinden verilen yıllık değerlendirme puanının ilave edilmesi ile organizatör puanı belirlenir. Yıllık değerlendirme puanı; organizatörün düzenlediği yurt dışı fuar organizasyonlarının sayısı, bunların hedef ülkelerde düzenlenip düzenlenmediği, prestijli fuarlar olup olmadığı, m2 toplam alan bilgisi; anılan yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcı sayısı gibi hususlar ve rekabetçilik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)  belirlenir.

(6) Yıl sonunda organizatör puanı 80 ve üzerinde olan organizatörlere A sınıfı belge düzenlenir.

(7) Puanı 70-79 (bu puanlar dahil) aralığında olan organizatörlere B sınıfı belge düzenlenir.

 (8) Belge sahibi organizatörlerin yıllık organizatör puanı en geç bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar bildirilir. Ayrıca, fuar puanları, organizatörlerin kendi performanslarını değerlendirebilmeleri amacıyla ilgili organizatörlere bildirilir.      

YURT DIŞI FUAR ORGANİZATÖRLERİNİN TANITIM MASRAFLARININ DESTEKLENMESİ

(1) Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri,

a) Defile,

b) Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,

c) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,

ç) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,

d) Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,

e) Toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere, fuar konusu sektörlerin, katılımcıların veya Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve katılımcı firmalar tarafından ihtiyaç duyulan iletişim hizmetlerini vermeye yönelik info stant,

f) “Türkiye Markası Standı” ve “Türkiye Markası Standı” projesinin bir unsuru ve devamı olarak fuar yerleşkesi içerisinde oluşturulması planlanan gösteri/etkinlik/trend alanı,

g) “Türkiye Markası Standı” bulunmayan fuarlarda katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/trend alanı, harcamaları destek kapsamındadır.

(2) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara düzenlenen Milli Katılım organizasyonlarına ilişkin Bakanlığa sunulacak ilave tanıtım projesinde, ilave tanıtım desteği talep edilmesinin gerekçeleri açık ve anlaşılır biçimde ortaya konulduktan sonra; projelendirilen tanıtım faaliyetlerine ilişkin zamanlama, kullanılacak tanıtım yöntemi, araçlar, hedef kitle ve ayrıntılı tahmini maliyet tablosunu kapsayan bir rapor yer alır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen ilave tanıtım projesi desteği, birinci fıkrada yer alan tanıtım kalemlerine ilişkin destek üst limitinin aşılması durumunda veya söz konusu kalemler arasında yer almayan farklı bir kalem, faaliyet ya da organizasyon için sağlanabilir.

(4) Birinci fıkranın (f) ve (g) bendlerinde belirtilen faaliyetler ile ikinci fıkrada belirtilen ilave tanıtım projesinin destek kapsamına alınabilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.

(5) Organizatörlerin info stant desteğinden yararlanabilmeleri için, Gözlemci Raporunda info stantta katılımcılara internet hizmetinin verildiğinin (ana organizatör tarafından katılımcılara internet hizmetinin ücretsiz olarak sağlanmış olması halinde bu şart gerçekleşmiş sayılır) ve stant alanı büyüklüğünün açıkça belirtilmiş olması gerekir. 

(6) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, Türk gazeteleri vb. yerli basın-yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında “Türkiye Markası Standı” Projesi

 (1) Organizatör, yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme izin başvurusunu, söz konusu fuarda “Türkiye Markası Standı” oluşturulmasına ilişkin görüşüyle birlikte Bakanlığa iletir. Bakanlık, söz konusu yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında ülkemizin, ilgili sektörün/sektörlerin ve katılımcıların tanıtımı amacıyla “Türkiye Markası Standı” kurulup kurulmayacağı hususunu değerlendirir ve nihai kararı ilgili organizatöre bildirir.

(2) “Türkiye Markası Standı”nınkonsept, tasarım ve mimarisinin oluşturulmasında, (www.turkeydiscoverthepotential.com)adresinde yer alan logo, slogan, kılavuz ve diğer yazılı ve görsel unsurlar gibi yönlendirmeler esas alınır.

(3) “Türkiye Markası Standı”nınkonsept, tasarım, mimari ve içeriğine yönelik ön çalışmalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda gerçekleştirilir.

(4) Organizatör, yurt dışı fuar organizasyonunda kurulması planlanan “Türkiye Markası Standı” projesini, oluşturulması planlanan standın metrekare büyüklüğü, ilgili fuarın genel krokisi ve Türk milli katılımının yerleşim planı ile birlikte TİM’e iletir.

(5) Organizatör, TİM koordinasyonunda ön çalışması yapılan ‘Türkiye Markası Standı’ projesini, ilgili fuarın genel krokisi, Türk milli katılımının yerleşim planı, temsile uygun stand içi yerleştirmeler ve dekoratif unsurlar ile proje kapsamında yer verilmesi planlanan içerik, operasyonel ve organizasyonel kalemlere dair tahmini maliyet tablosunu ekleyerek Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(6) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), organizatör tarafından iletilen projeyi, “Türkiye Markası Standı”nda yer verilmesi gereken temel nitelikler ve unsurlar ile organizasyonel faaliyetlerin içeriği, kapsamı ve türü, fuarın özelliği, önemi ve sektörel dinamikler vb. hususları göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirir ve gerekli görülmesi halinde değişiklik ve güncelleme yapılması için organizatöre geri bildirimde bulunur.

(7) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılacak nihai değerlendirme neticesinde uygun görülen proje, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar”ın 6 ncı maddesi kapsamında desteklenebilir.

(8) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), proje konusu fuarın ülkesi, sektörü ve niteliği göz önüne alınarak “Türkiye Markası Standı”nda yer verilecek yazılı ve görsel materyal ve ekipmanlar ile verilecek hizmetlerin bütünlüğünün sağlanması amacıyla belirlenecek tanıtım unsurlarının içeriğini TİM’e ve ilgili fuarın organizatörüne bildirir. Tanıtım unsurlarının fuar öncesinde ilgili organizatöre teslim edilmesi hususu TİM’in görev ve sorumluluğundadır. 

(9) Bakanlık, “Türkiye Markası Standı”nda ülkemizin ve fuar konusu sektör/sektörlerin etkin bir şekilde tanıtımının yapılabilmesi doğrultusunda yeterli sayıda ve yetkinlikte personel bulundurulmasını teminen, organizatörün bulunduracağı stant görevlilerine ilaveten Bakanlık personelini görevlendirebilir ve/veya fuarın konusu ve sektör/sektörleri dikkate alınarak TİM ve/veya ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince personel görevlendirilmesini isteyebilir

ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİNE İLİŞKİN BAŞVURU BELGELERİ, SÜRECİ VE MERCİİ

(1) Organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen harcamaların desteklenebilmesi için organizatör tarafından fuar bitişini müteakip 3 (üç) ay içerisinde ekte (EK-2) yer alan belgelerin organizatöre ait KEP adresi aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir.

(2) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin organizatörü temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

(3) Yurt dışında düzenlenen faturalar için ilgili ülkenin mevzuatı, ortalama rayiç bedeller ve faaliyetin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından faturanın onaylanması gerekir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, söz konusu onay işlemi Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.

(4) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı hallerde onay işlemi Bakanlık tarafından görevlendirilen, aynı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.

(5) Yurt dışı belgelerin düzenlendiği ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(6) Yurt dışı fuar organizatörleri tarafından yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen kalemler destek hesaplamalarına dahil edilmez.

(7) İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör tanıtım desteği başvuruları fuarı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği dışındaki herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

(8) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Organizatör Tanıtım Desteği Başvurusunda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

1- Organizatörün banka hesap bilgilerini de içerir organizatörü temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),

2- Organizatörün Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir organizatörü temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),

3- Organizatöre ait imza sirküleri aslı veya örneği,

4- Yurt dışı fuar organizasyonu için gerçekleştirilen tanıtım etkinlik harcamalarına ilişkin; birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği ayrıca tevsik edilen faturaların aslı veya bir örneği (e-fatura olması halinde bir örneği yeterli olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde ki sistemden kontrol edilir),

5- Yurtiçinde düzenlenmiş faturalar için Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından fatura kapsamındaki tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair tespit raporu (EK-6) veya fatura üzerinde tasdiki (Tasdike konu faturanın, faaliyetin gerçekleştirildiği ülkeden başka bir ülkeye ait olması durumunda, tasdik işlemi, varsa faturanın ait olduğu ülke Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliğinin görüşü alınmak suretiyle, faaliyetin gerçekleştirildiği ülke veya bu ülkenin akredite olduğu ülke Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından yerine getirilir.),

6- Tanıtım malzemelerinin birer örneği, hacim, boyut veya nitelik itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise fotoğrafları veya elektronik veri depolama cihazlarında yer alan örnekleri.

 

DESTEK ÜST LİMİTLERİ VE DESTEK ORANI

Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Bakanlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan, tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcılara kiralanan m2 cinsinden toplam fuar alanının katılım bedeli ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın %25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar %75 oranında destekten yararlandırılır. Yurt dışı fuar organizasyonlarında altmışın üzerinde katılımcı olması halinde, %25’lik üst limit aranmaz.

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, yurt dışı fuar organizasyonunun, fuar konusu sektör/sektörlerin, Türk ihraç ürünlerinin ve/veya katılımcıların tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için ikinci fıkrada belirtilen 120.000 ABD Doları destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75’ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar ödeme yapılır.

NOT: BELİRTİLEN DESTEK ORANI VE ÜST LİMİTLER DÜZENLENEN HER FUAR İÇİN GEÇERLİDİR. YANİ DÜZENLEDİĞİMİZ HER FUAR İÇİN BELİRTİLEN DESTEK ÜST LİMİTLERİNE GÖRE TİCARET BAKANLIĞINDAN DESTEK GÖRECEĞİZ.

DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU FİRMA KEP ADRESİ ÜZERİNDEN TİCARET BAKANLIĞI (ekonomi@hs01.kep.tr) ADRESİNE ELEKTRONİK İMZALI OLARAK İLGİLİ EVRAKLARIN YOLLANMASI ŞEKLİNDE YAPILIR.Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır