Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Başvuru Şekil Ve Şartları

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Başvuru Şekil Ve Şartları

Amaç: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, AR-GE faaliyetleri ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini sağlamaktır. Teknolojik Ürün; Nitelikli iş gücü tarafından, bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan katma değeri ve verimliliği yüksek ürün olarak tanımlanmaktadır.

Başvuru Şekli:

Küçük ve orta büyüklükteki işletme(yıllık cirosu 40.000.000 TL yi geçmeyen veya çalışan sayısı 250 kişiyi aşmayan işletme) başvuru yapabilir. Başvuru şartları;

- Devletin AR-GE desteği veren kurumlar, uluslararası destek veya fon kullanılarak geliştirilen ürün/sistem/yazılım/vb.

- Yurtdışı teknolojik bölgeleri/araştırma merkezleri/ enstitüler/bilim parkları/ kuluçka merkezlerinde geliştirilen ürün/sistem/yazılım/vb.

- Yurtiçi teknoloji geliştirme bölgelerinde işletmelerin sonuç alabildiği ar-ge ve yenilik projeleri için,

- Paten belgesi ile koruma altına alınan

- Doktora çalışması sonucu ortaya çıkan

- Teknolojik ürün belgesi olan, prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır. Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent devri yapılmış olması şartı aranır.

- Yukarıda bahsedilen konularda ilgili evrakların(patent belgesi, başarı ile tamamlama yazısı, doktora çalışması) süresinin 5 yılı geçmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca teknolojik ürün belgesi sahibi olanların ise belgelerinin güncel olması gerekmektedir. Başvuruda bulunacak işletmenin ise en az 1 yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.

 

İşletmeler başvurularını aşağıda belirtilen dokümanları hazırlayarak yapacaklardır;

1- Teknolojik ürün yatırım destek programı bilgi dokümanı

2- Teknoyatırım destek programı başvuru formu

3- Teknolojik ürün yatırım destek programı fizibilite rapor formu

4- Teknolojik ürün için sahip olunan belge, başarı tamamlama yazısı vb.

5- Başvuru sahibi/ortaklar ve projede yer alacak personele ait özgeçmişler

6- Proje giderlerine ilişkin proforma fatura, asgari teknik özellikleri belirten katalog, broşür gibi dokümanlar

7- Teknolojik ürün yatırım destek programına ilişkin danışmanlık hizmeti alınacak ise ona yönelik danışmanlık iş zaman planı örneği

8- Eğer proje kapsamında kullanılan makine teçhizata destek talep edilecek ise makine teçhizat ile ilgili gümrük giriş beyannameleri (en fazla 3 yaşında ise)

 

Başvuru Şartları: Bu programa işletmeler münferit olarak veya büyük işletmeler ile ortaklık yaparak başvuru yapabileceklerdir. Proje Başvurusu yapacak, Gerçek veya Tüzel Kuruluşlar proje başvuru tarihi itibarı ile en az 1 yıl önce kurulmuş olmaları gerekmektedir.

Teknolojik ürün yatırım destek programına yönelik başvurular belge ve şekil yönünden değerlendirmeye tabi tutulur, yerinde incelenir ve kurula sevk edilir. Kurul tarafından değerlendirilen proje kabul edilebilir, reddedilebilir, revizyona tabi tutulabilir veya kurul görüşe gönderebilir, kabul veya red konusunda kurulun kararı nihaidir. Projesi kabul edilen işletmeler taahhütname vererek proje çalışmalarını başlatabilirler.

 

Proje Destek Detaylar; Proje süresi en fazla 36 ay olabilir, kurul kararı ile bu süre en fazla 6 ay daha uzatılabilir. Proje kapsamında desteklenecek gider kalemleri; Makine teçhizat giderleri, Yazılım giderleri, Personel giderleri desteği(yeni personel veya proje başvuru tarihi itibarı ile son 4 ay içerisinde işletmede istihdam edilmemesi şartı aranır) Üretim hattına yönelik tasarım giderleri desteğinden ibarettir.

Yukarıdaki desteklerden Makine ve teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri için mikro işletmelere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli destek sağlanır. Makine, teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için geri ödemesiz olmak üzere mikro işletmelere %70 (yetmiş), küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) destek sağlanır. Yatırım proje konusu Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına % 5 (beş) ilave edilir. Ürünün yüksek teknoloji olup olmadığı ise nace koduna bakılarak Euro Start verilerine göre belirlenmektedir.

Teknolojik ürün yatırım destek programına Geri ödemesiz destek oranlarına, Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması nedeniyle % 5 (beş) veya yerli malı belgesi ile tefrik edilme nedeniyle %15 (onbeş) ilave edilmesi durumunda; geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır. İşletmeler onaylanan proje tutarının %25 ini erken ödeme olarak banka teminat mektubu karşılığında önden talep edebilirler.

Toplam desteğin, geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak 5.000.000 TL dir. KOSGEB Başkanlığı, kalkınma planları, bölgesel hedefler, yatırımın ölçeği, özel hedef grupları vb. gibi yatırımlarda ise destek üst limitini bir defaya mahsus iki katına kadar artırabilmektedir.

Proje kapsamında KOSGEB tarafından talep edilecek “teminat mektubu” için teminat giderlerinin tamamı üst limite bakılmaksızın yüzde yüz geri ödemesiz olarak karşılanmaktadır.

YATIRIM PROJESİ SONRASINDA VERİLEN DESTEKLER

Personel Giderleri Desteği; Personel gideri desteği, Kurul tarafından uygun bulunan Teknolojik Ürünün tanıtımı ve pazarlanması ile yatırım kapsamında alınan makine-teçhizatın kullanımına yönelik çalışması şartı ile istihdam edilecek yeni personel için destek sağlanır.

İşletmenin Kurul tarafından uygun bulunarak yatırım projesinin bitim tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde istihdam edilmiş personel de yeni kabul edilir.

 

Enerji giderleri;İşletmeye; teknolojik ürünün üretimine yönelik kullanılan elektrik ve doğal gaz enerjisine ait giderler için Kurul tarafından belirlenen tutar üzerinden geri ödemesiz destek sağlanır. Kurul tarafından belirlenen bu tutar; başvuru formu ve Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formunda söz konusu giderler için öngörülen tutarlar dikkate alınarak belirlenir.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Projesinin Yürütümü

Proje kapsamındaki faaliyetler işletmenin/proje ortaklarının belirttiği iş zaman planına göre gerçekleşecektir. Destek kapsamındaki, personel alımı, makine teçhizat, yazılım v.b. giderlere yönelik alımlar yapıldıkça KOSGEB ten ödeme talep edilir. Proje sahibi/sahiplerinin talep edilmesi halinde tedarikçi firmalara da ödeme yapılmaktadır.  Proje süresinde işletme/işletmelerde oluşacak mücbir durumlar, yangın, deprem, su baskını, hırsızlık, iflas vb. durumlar ile ilgili her durumda kurula başvuru yapılır ve kurul bilgi ve belgelere göre değerlendirme yaparak projeyi sonlandırabilir, devam ettirebilir veya aksi durumlarda(yanıltıcı bilgi ve beyanda) değerlendirme yapar, olumlu veya olumsuz karar verir.

Proje başvuruları iki aşamalı olarak değerlendirilir. Birinci aşama yerinde değerlendirmedir, bu değerlendirme KOSGEB birimi tarafından görevlendirilecek öğretim elemanı tarafından teknik, mali, üretim v.b. konular açısından yerinde inceleme formu hazırlanarak değerlendirme yapılır. İkinci aşama değerlendirme ise kurul değerlendirmesidir.

İşletmeler proje süresi boyunca en fazla 4 defa revizyon talebinde bulunabilirler, revizyon süresi ise ilk proje izleme döneminden sonra ve proje tamamlamasına 3 ay kalana kadar revizyon haklarını kullanabilirler. Revizyon talepleri kurul tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Projenin tamamlaması ise proje bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde verilmelidir. Tabi ki bu sürelere işletmelerin taleplerine göre 10 günü geçmemek kaydı ile ke süreler ilave edilmektedir.

Proje izleme faaliyetleri proje süresi boyunca 2 er aylık dönemler halinde yapılmaktadır. Proje bitiminde ise yılda bir defa olmak üzere 5 yıl boyunca yapılmaktadır.

 

Başvuru Yapabilecek Sektörler

Euro Start verilerine göre;

 

Stratejik Ürün:Yukarıdaki nace kodlarında faaliyet gösteren ve başkanlık tarafından belirlenen ürünler olarak tanımlanmaktadır. Bunlar genel anlamda çok fazla ithalatı olan ve ülkemizde üretilmeyen ürünler olarak ta tanımlanmaktadır. Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır