Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Şekil Ve Şartları

Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Şekil Ve Şartları

Amaç; Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak, döviz girdisi sağlayacak üretim yatırımlarının desteklenmesidir.

Başvuru Şekli:

 Küçük ve orta büyüklükteki işletme(yıllık cirosu 40.000.000 TL yi geçmeyen veya çalışan sayısı 250 kişiyi aşmayan işletme),  bir büyük işletme (yıllık cirosu 40.000.000 TL nin üzerinde veya çalışan sayısı 250 kişiyi aşan işletme) ile ortak işbirliği halinde başvuru yapabilir.
 
İşletmeler başvurularını aşağıda belirtilen dokümanları hazırlayarak yapacaklardır;
 
1- Stratejik ürün bilgi dokümanı
2- Stratejik ürün başvuru formu
3- Stratejik ürün fizibilite rapor formu 
4- Büyük işletmeler ile ortaklık yapılması durumunda ortaklık sözleşmesi
5- Stratejik Ürün programına başvuru birden fazla firma ile yapılıyor ise noterden yetki belgesi
6- Başvuru sahibi/ortaklar ve projede yer alacak personele ait özgeçmişler
7- Stratejik ürün kapsamında bilgi transferi yapılacaksa buna ait sözleşme
8- Proje giderlerine ilişkin proforma fatura, asgari teknik özellikleri belirten katalog, broşür gibi dokümanlar
9- Stratejik ürün destek programına ilişkin danışmanlık hizmeti alınacak ise ona yönelik danışmanlık iş zaman planı örneği
10- Eğer proje kapsamında kullanılan makine teçhizata destek talep edilecek ise makine teçhizat ile ilgili gümrük giriş beyannameleri (en fazla 3 yaşında ise)
 
Başvuru Şartları: Bu programa işletmeler münferit olarak veya büyük işletmeler ile ortaklık yaparak başvuru yapabileceklerdir. Burada projeye birden fazla firma da ortak olabilmektedir. Proje Başvurusu yapacak, Gerçek veya Tüzel Kuruluşlar proje başvuru tarihi itibarı ile en az 1 yıl önce kurulmuş olmaları gerekmektedir. 
Stratejik ürün destek programına yönelik başvurular belge ve şekil yönünden değerlendirmeye tabi tutulur, yerinde incelenir ve kurula sevk edilir. Kurul tarafından değerlendirilen proje kabul edilebilir, reddedilebilir, revizyona tabi tutulabilir veya kurul görüşe gönderebilir, kabul veya red konusunda kurulun kararı nihaidir. Projesi kabul edilen işletmeler taahhütname vererek proje çalışmalarını başlatabilirler.
 
Proje Destek Detaylar; Proje süresi en fazla 36 ay olabilir, kurul kararı ile bu süre en fazla 6 ay daha uzatılabilir. Proje kapsamında desteklenecek gider kalemleri; Makine teçhizat giderleri, Yazılım giderleri, Bilgi transferi desteği, Personel giderleri desteği(yeni personel veya proje başvuru tarihi itibarı ile son 4 ay içerisinde işletmede istihdam edilmemesi şartı aranır.), Test analiz ve kalibrasyon desteği, Hizmet alımları desteğinden ibarettir.
Yukarıdaki desteklerden sadece makine teçhizat için %70 hibe %30 geri ödemeli destek sağlanır. Diğer destekler için sadece %70 hibe destek sağlanmaktadır. 
Stratejik ürün destek programı kapsamında alınacak olan makine teçhizata yönelik; taşıma sigorta ve montaj giderlerine yönelik geri ödemesiz destek verilmektedir. 
Taşıma, sigorta, montaj giderleri desteği toplam desteklemeye esas tutar4ın %1 ini, test analiz ise %5 ini geçememelidir. 
İşletmeler onaylanan proje tutarının %25 ini erken ödeme olarak banka teminat mektubu karşılığında önden talep edebilirler.
Toplam desteğin, geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak 5.000.000 TL dir. KOSGEB Başkanlığı, kalkınma planları, bölgesel hedefler, yatırımın ölçeği, özel hedef grupları vb. gibi yatırımlarda ise destek üst limitini bir defaya mahsus iki katına kadar artırabilmektedir. 
Stratejik ürün destek programı kapsamında alınacak makine teçhizat “yerli malı” belgesine sahip ise destek oranlarına yüzde 15 ilave edilir. 
Proje kapsamında KOSGEB tarafından talep edilecek “teminat mektubu” için teminat giderlerinin tamamı üst limite bakılmaksızın yüzde yüz geri ödemesiz olarak karşılanmaktadır. 
 
Stratejik Ürün Programı Projesinin Yürütümü
Proje kapsamındaki faaliyetler işletmenin/proje ortaklarının belirttiği iş zaman planına göre gerçekleşecektir. Destek kapsamındaki, personel alımı, makine teçhizat, yazılım v.b. giderlere yönelik alımlar yapıldıkça KOSGEB ten ödeme talep edilir. Proje sahibi/sahiplerinin talep edilmesi halinde tedarikçi firmalara da ödeme yapılmaktadır.  Proje süresinde işletme/işletmelerde oluşacak mücbir durumlar, yangın, deprem, su baskını, hırsızlık, iflas vb. durumlar ile ilgili her durumda kurula başvuru yapılır ve kurul bilgi ve belgelere göre değerlendirme yaparak projeyi sonlandırabilir, devam ettirebilir veya aksi durumlarda(yanıltıcı bilgi ve beyanda) değerlendirme yapar, olumlu veya olumsuz karar verir. 
Proje başvuruları iki aşamalı olarak değerlendirilir. Birinci aşama yerinde değerlendirmedir, bu değerlendirme KOSGEB birimi tarafından görevlendirilecek öğretim elemanı tarafından teknik, mali, üretim v.b. konular açısından yerinde inceleme formu hazırlanarak değerlendirme yapılır. İkinci aşama değerlendirme ise kurul değerlendirmesidir. 
İşletmeler proje süresi boyunca en fazla 3 defa revizyon talebinde bulunabilirler, revizyon süresi ise ilk proje izleme döneminden sonra ve proje tamamlamasına 3 ay kalana kadar revizyon haklarını kullanabilirler. Revizyon talepleri kurul tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. 
Projenin tamamlaması ise proje bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde verilmelidir. Tabi ki bu sürelere işletmelerin taleplerine göre 10 günü geçmemek kaydı ile ke süreler ilave edilmektedir. 
Proje izleme faaliyetleri proje süresi boyunca 4 er aylık dönemler halinde yapılmaktadır. Proje bitiminde ise yılda bir defa olmak üzere 3 yıl boyunca yapılmaktadır. 
 
Başvuru Yapabilecek Sektörler
Nace kodları aşağıdaki kodlar ile başlayan ve uygun olan sektörde faaliyet gösteren firmalar; 
20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
27- Elektrikli teçhizat imalatı
28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)
32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)
 
 
Stratejik Ürün: Yukarıdaki nace kodlarında faaliyet gösteren ve başkanlık tarafından belirlenen ürünler olarak tanımlanmaktadır. Bunlar genel anlamda çok fazla ithalatı olan ve ülkemizde üretilmeyen ürünler olarak ta tanımlanmaktadır. 
 
Proje Başvuru Ve Değerlendirme süresi
1. Dönem: 
Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır.
Ön Değerlendirme ve Teknik-Mali Raporlar 1 Ocak - 15 Mayıs 2018 
Kurul Değerlendirmesi 16 Mayıs- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
2. Dönem: 
Başvurular 1 Temmuz- 30 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacaktır.
Ön Değerlendirme ve Teknik-Mali Raporlar 1 Temmuz – 15 Kasım 2018 
Kurul Değerlendirmesi 16 Kasım- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.


Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır